Szanowni Klienci

Nowe przepisy zapewniają Państwu większą ochronę i kontrolę swoich danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, w zgodzie z Art. 13 RODO. Przekazujemy naszym obecnym i przyszłym Klientom następujące informacje:

1. Zgodnie z RODO podajemy, iż Państwa dane posiadamy na podstawie zawartych z Państwem umów. Podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma DOORMAT Marcin Sieniuta z siedzibą Krucza 110/1 Wrocław 53-406 REGON: 020580460, NIP: 8981999408

3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym w Firmie inspektorem ochrony danych poprzez adres email: bok@doormat.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, w tym: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia tych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).

5. Jednocześnie, zgody na przetwarzanie danych, które już zostały przez Państwa udzielone zachowują swoją ważność i nadal możecie Państwo je wycofać w dowolnym momencie.

6. Zgodnie z RODO informujemy że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu wykonania umowy zawartej z DOORMAT  i że podstawą przetwarzania danych osobowych jest właśnie ta umowa oraz, że bez przetwarzania tych danych nie możemy zawrzeć i wykonywać tej umowy.

7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez DOORMAT w następujących celach: Utrzymywania oraz komunikowania się przez strony internetowe, dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z realizacją umowy oraz realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

8. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w tym możliwość prowadzenia wobec Państwa marketingu związanego z oferowaniem naszych usług, oparty na art. 6.ust1. lit f – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz realizacja obowiązków prawnych wynikających miedzy innymi z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

9. Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 w związku z wykonaniem umowy i ewentualnym dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu Cywilnego);

– w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez 30 dni

 w związku z marketingiem bezpośrednim – do 1 roku od dnia zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;

– w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

Z wyrazami szacunku